Huisontruiming Friesland regio Leeuwarden – Drachten – Heerenveen – Sneek

Huisontruiming FrieslandAls u zelf niet in staat bent, zorg te dragen voor het leegruimen, opruimen of schoonmaken van een woning. Huisontruiming Friesland en het schoonmaken van uw huis
Woning of bedrijfspand schoonmaken
Wordt jouw bedrijfspand of woning binnenkort opgeleverd? Vaak is er een opleveringsschoonmaak nodig voor een frisse start. Opleveringsschoonmaak legt een goede basis en is eenvoudig te boeken via een eenmalige schoonmaakopdracht.

Huis of bedrijfspand ontruimen

De huisontruiming van een woning in Friesland voor een verhuizing, overlijden of faillissement kost vaak veel tijd en is bovendien zwaar werk. Op deze pagina leest u meer over het ontruimen en opruimen van huizen, woningen en bedrijfspanden. De werkzaamheden tijdens het ontruimen en de gemiddelde prijzen.
.
Naast Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek ontruimen we natuurlijk ook uw woning in omliggende dorpen. o.a:

.
Huisontruiming Friesland regio Leeuwarden:
Stiens, Grouw, Goutum, Warga, Irnsum, Wirdum, Mantgum, Roordahuizum Britsum, Wartena, Weidum, Wijtgaard, Oosterlittens, Cornjum, Hijum, Lekkum, Jorwerd, Jelsum, Hijlaard, Oude Leijen, Snakkerburen, Baard, Finkum, Beers, Hempens, Jellum, Huins, Friens, Idaard, Miedum, Swichum, Aegum, Warstiens, Lions, Teerns.

.

Huisontruiming Frieslandregio Drachten:
Bakkeveen, Beetsterzwaag, Drachten-Azeven, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp,Wijnjewoude.

.

Huisontruiming Friesland regio Heerenveen:
Jubbega, Jobbegea, Akkrum, De Knijpe, De Knipe, Oudeschoot, Aldskoat, Nieuwehorne, Nijhoarne, Oldeboorn, Aldeboarn, Nes, Oranjewoud, Oranjewâld, Oudehorne, Aldhoarne, Hoornsterzwaag Hoarnstersweach, Tjalleberd, Tsjalbert, Mildam, Mildaam, Katlijk, Ketlik, Bontebok, Bontebok, Luinjeberd, Lúnbert, Haskerdijken, Haskerdiken, Gersloot Gersleat, Terband Terbant, Nieuwebrug, Nijbrêge, Nieuweschoot, Nijskoat.

.

Huisontruiming Friesland regio Sneek:
Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Itens, Jutrijp-Hommerts, Kimswerd, Koudum, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Tersoal, Tirns, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels**, Wons, Woudsend, Ysbrechtum en Zurich.

.

Huisontruiming Friesland in de Fryske Marren zijn dat:
Sloten, Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Tjerkgaast, Vegelinsoord en Wijckel, en de buurtschappen Ballingbuer, Bargebek, Commissiepolle, De Rijlst, Delburen, Dijken, Finkeburen, Heide, Hooibergen, Huisterheide, Legemeer, Nieuw Amerika, Noed, Onland, Schoterzijl, Schouw, Spannenburg, Tacozijl, Teroele, Trophorne, Tweehuis, Vierhuis, Westerend Harich en Zevenbuurt.

.

Staat uw plaatsnaam er niet bij? Geen probleem! Graag horen we van u waar een eventuele huisontruiming zou moeten plaatsvinden. Ons werkgebied is heel Noord Nederland.

× Kan ik u helpen?