Boedelruiming Friesland Regio Leeuwarden – Drachten – Heerenveen – Sneek

Boedelruiming Friesland

Als u zelf niet in staat bent, zorg te dragen voor de boedelruiming, het leegruimen, opruimen of schoonmaken van een woning.
Boedelruiming Friesland: Het opruimen en schoonmaken van een woning
Woning of bedrijfspand schoonmaken
Wordt jouw bedrijfspand of woning binnenkort opgeleverd? Vaak is er een opleveringsschoonmaak nodig voor een frisse start. Opleveringsschoonmaak legt een goede basis en is eenvoudig te boeken via een eenmalige schoonmaakopdracht.

Boedelruiming Friesland of bedrijfspand ontruimen
De Boedelruiming van een woning in Friesland voor een verhuizing, overlijden of faillissement kost vaak veel tijd en is bovendien zwaar werk. Op deze pagina leest u meer over het ontruimen en opruimen van huizen, woningen en bedrijfspanden. De werkzaamheden tijdens het ontruimen en de gemiddelde prijzen.
.
Naast Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek ontruimen we natuurlijk ook uw woning in omliggende dorpen. o.a:

.
Boedelruiming Friesland regio Leeuwarden:
Stiens, Grouw, Goutum, Warga, Irnsum, Wirdum, Mantgum, Roordahuizum Britsum, Wartena, Weidum, Wijtgaard, Oosterlittens, Cornjum, Hijum, Lekkum, Jorwerd, Jelsum, Hijlaard, Oude Leijen, Snakkerburen, Baard, Finkum, Beers, Hempens, Jellum, Huins, Friens, Idaard, Miedum, Swichum, Aegum, Warstiens, Lions, Teerns

.

Boedelruiming Friesland regio Drachten:
Bakkeveen, Beetsterzwaag, Drachten-Azeven, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp,Wijnjewoude

.

Boedelruiming Friesland regio Heerenveen
Jubbega, Jobbegea, Akkrum, De Knijpe, De Knipe, Oudeschoot, Aldskoat, Nieuwehorne, Nijhoarne, Oldeboorn, Aldeboarn, Nes, Oranjewoud, Oranjewâld, Oudehorne, Aldhoarne, Hoornsterzwaag Hoarnstersweach, Tjalleberd, Tsjalbert, Mildam, Mildaam, Katlijk, Ketlik, Bontebok, Bontebok, Luinjeberd, Lúnbert, Haskerdijken, Haskerdiken, Gersloot Gersleat, Terband Terbant, Nieuwebrug, Nijbrêge, Nieuweschoot, Nijskoat

.

Boedelruiming Friesland regio Sneek:
Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Itens, Jutrijp-Hommerts, Kimswerd, Koudum, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Tersoal, Tirns, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels**, Wons, Woudsend, Ysbrechtum en Zurich.

.

Boedelruiming Friesland voor de Fryske Marren zijn dat:
Sloten, Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Tjerkgaast, Vegelinsoord en Wijckel, en de buurtschappen Ballingbuer, Bargebek, Commissiepolle, De Rijlst, Delburen, Dijken, Finkeburen, Heide, Hooibergen, Huisterheide, Legemeer, Nieuw Amerika, Noed, Onland, Schoterzijl, Schouw, Spannenburg, Tacozijl, Teroele, Trophorne, Tweehuis, Vierhuis, Westerend Harich en Zevenbuurt.

.

Staat uw plaatsnaam er niet bij? Geen probleem! Graag horen we van u waar een eventuele boedelruiming zou moeten plaatsvinden. Ons werkgebied is Noord Nederland (Friesland & Groningen).

× Kan ik u helpen?